Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Matemáticas

Unidad 09. Azar y probabilidad

Con esta actividades tomaremos conciencia de la presencia del azar en situaciones variadas y lo analizaremos desde el punto de vista matemático. Para ello nos centraremos en diferentes apartados: experimentos aleatorios, el azar en la vida cotidiana, el cálculo de probabilidades en experimentos, los juegos de azar y problemas y estrategias.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 09. Azar y probabilidad Unidad 09. Azar y probabilidad

Unidad 09. Azar y probabilidad