Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Matemáticas

Unidad 04. La resta

En esta unidad trabajaremos la operación de la resta. El objetivo es ejercitar las destrezas de cálculo mental y la rapidez de asociación entre números y resultado. Además aprenderemos a utilizar la resta como operación para resolver problemas
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 04. La resta Unidad 04. La resta

Unidad 04. La resta