Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Lengua C. y Literatura

Unidad 02. Sinónimos. La oración

En esta unidad trabajaremos la definición de la palabra "sinónimo", relacionaremos diferentes sinónimos y ampliaremos nuestro vocabulario. Además trabajaremos el uso correcto dentro de una frase de los signos de exclamación, de interrogación y el uso correcto dentro de un texto del punto.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 02. Sinónimos. La oración Unidad 02. Sinónimos. La oración

Unidad 02. Sinónimos. La oración