Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

5º Primaria

Matemáticas

Υποφάκελοι
Φάκελος  
ΦάκελοςUnidad 01: Sistemas de numeración
Υποφάκελοι: A. Números de siete cifras, b. Números de más de siete cifras, C. Números romanos, D. Sumar decenas, centenas y millares, E. Pasos para resolver un problema, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 02: Suma, resta y multiplicación de números naturales
Υποφάκελοι: A. Multiplicación por números de dos o más cifras, B. Propiedad distributiva de la multiplicación, C. Operaciones combinadas, D. Estimaciones, E. Buscar datos en un texto y un gráfico, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 03: División de números naturales
Υποφάκελοι: A. Divisiones con divisor de dos cifras, B. Divisiones con divisor de tres cifras, C. Cambios en los términos de una división, D. Buscar datos en una tabla y un gráfico, E. Gráficos de barras de tres características, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 04: Fracciones
Υποφάκελοι: A. Fracciones: términos, lectura y escritura, B. Fracción de un número, C. Comparación de fracciones, D. Comparación de fracciones con la unidad, E. Sumar 99, 199, 299... a números de 3 cifras, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 05: Suma y resta de fracciones
Υποφάκελοι: A. Suma y resta de fracciones de igual denominador, B. Fracciones equivalentes, C. Representar la situación, D. Autoevalución
ΦάκελοςUnidad 06: Números decimales
Υποφάκελοι: A. Números decimales, B. Comparación de números decimales, C. Multiplicar un número natural por 10, por 100 y por 1.000, D. Multiplicar un número natural por decenas, centenas y millares, E. Resolver un problema empezando por el final, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 07: Fracciones decimales. Porcentajes
Υποφάκελοι: A. Fracciones decimales, B. Porcentajes, C. Problemas de porcentajes, D. Autoevalución
ΦάκελοςUnidad 08: Operaciones con números decimales
Υποφάκελοι: A. Suma de números decimales, B. Resta de números decimales, C. Multiplicación de un decimal por un natural, D. División por la unidad seguida de ceros, E. Problemas, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 09: Ángulos
Υποφάκελοι: A. Medida de ángulos. Ángulo llano y complemento, B. Trazado de ángulos, C. Mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo, D. Multiplicar 2 números terminados en ceros, E. Hacer un dibujo, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 10: Figuras planas
Υποφάκελοι: A. Clasificación de polígonos, B. Imaginar el problema resuelto, C. Circunferencia y círculo. Elementos, D. Clasificación de triángulos, cuadriláteros y paralelogramos, E. Simetría y traslación, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 11: Longitud
Υποφάκελοι: A. Múltiplos del metro. Relaciones, B. Submúltiplos del metro. Relaciones, C. Relaciones entre unidades de longitud, D. Dividir entre 2 un número con todas sus cifras pares, E. Representar gráficamente la situación, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 12: Capacidad y masa
Υποφάκελοι: A. Múltiplos y submúltiplos del litro, B. Relaciones entre unidades de capacidad, C. Múltiplos y submúltiplos del gramo, D. Relaciones entre unidades de masa, E. Problemas con unidades de medida, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 13: Área de figuras planas
Υποφάκελοι: A. Unidades de superficie, B. Área del cuadrado y del rectángulo, C. Área de figuras compuestas, D. Multiplicar un número por 5 y por 50, E. Dividir un número entre 5 y entre 50, Περισσότερα »
ΦάκελοςUnidad 14: El tiempo y el dinero
Υποφάκελοι: A. El reloj, B. Horas, minutos y segundos, C. Anticipar una solución aproximada, H. Autoevaluación
ΦάκελοςUnidad 15: Probabilidad y estadística
Υποφάκελοι: A. Más probable y menos probable, B. Probabilidad, C. Media, D. Hacer un diagrama de árbol, E. Autoevaluación
ΦάκελοςUnidad 16: TALLERES
Υποφάκελοι: A. Problemas, B. Actividades diversas
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Matemáticas Matemáticas

Matemáticas