Σελιδοδείκτες Σελιδοδείκτες

Matemáticas

Unidad 02. Los números de cuatro y cinco cifras

Conjunto de ejercicios en los que nos habituaremos a trabajar con números de cuatro y cinco cifras. Los ejercicios son de una gran diversidad: transcripción alfabética y numérica de cifras de cuatro y cinco cifras, la composición de cifras a partir de la suma de unidades de millar, centena, decena y unidad, magnitudes, series, etc.
Σελιδοδείκτες
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Όνομα
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Δεν υπάρχει κανένας σελιδοδείκτης σε αυτόν τον φάκελο.
Unidad 02. Los números de cuatro y cinco cifras Unidad 02. Los números de cuatro y cinco cifras

Unidad 02. Los números de cuatro y cinco cifras